Wednesday, October 28, 2020
  • time : 9:55:34
  • Date : Sun Oct 04, 2020
  • item visited : 81
  • news code : 131011
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد
برگزاری كمیته فنی بخش تحقیقات خاك و آب

کمیته فنی بخش تحقیقات خاک و آب با حضور کلیه محققین بخش  در تاریخ 9/7/1399  برگزار گردید.  در این جلسه، موضوعات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

1- در خصوص بازنگري و به روز رسانی اولویت هاي تحقیقاتی در دو برنامه  « شناخت و مدیریت کربن آلی خاك » و « شناخت و مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه » با هدف انسجام بخشی به فعالیت هاي تحقیقاتی و تدوین طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی جدید  جهت ارایه به موسسه تحقیقات خاک و آب بحث و تبادل نظر شد.

2- در خصوص سامان دهی به فعالیت های آزمایشگاه تجزیه خاک و آب (جابجایی آزمایشگاه به مکان جدید، کنترل نتایج آنالیز نمونه ها  و  تعمیر دستگاه جذب اتمی و .....) بحث و تبادل نظر شد.

3- در خصوص  انتخاب مجریان جایگزین طرح ها/پروژه های دکتر افضلی (عضو فقید هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب) تبادل نظر و  مجریان جایگزین انتخاب شدند.

news source
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags